Darmowa dostawa od 300,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Program Lojalnościowy

REGULAMIN PROGAMU LOJALNOŚCIOWEGO TONO.SKLEP.PL

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.

 2. Organizatorem programu jest FBT PSA z siedzibą pod adresem ul. Zrębin 27, 28-230 Połaniec, KRS 0000943942 NIP:6443564791 REGON:521014912.

 3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów sklepu TONO.PL.

 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim koncie. Zgromadzone punkty można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 5. Celem prowadzenia programu lojalnościowe jest wsparcie sprzedaży firmy Organizatora.

 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

 7. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 8. Informacja o terminie zakończenia Programu lojanościowego sklepu TONO zostanie zamieszczona na stronie WWW.TONO.PL z miesięcznym wyprzedzeniem.

 9. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego sklepu TONO punkty mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

 

§2. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy- program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.

 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie Internetowym WWW.TONO.PL

 3. Organizator – FBT PSA z siedzibą pod adresem ul. Zrębin 27, 28-230 Połaniec

 4. Operator – firma IAI S.A. Z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, która na podstawie umowy z Organizatorem wykonuje niektóre działania związane z prowadzeniem programu lojalnościowego.

 5. Punkty- punkty przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.

   

 6. Uczestnik programu- Klient, który prawidłowo uzupełniła formularz zgłoszeniowy.

 7. Katalog nagród- katalog nagród przyznawany w zamian za zdobyte punkty na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, dostępny na stronie http://tono.pl/Program-Lojalnosciowy-cterms-pol-31.html .


  .

§3. UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w www.tono.pl ,oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.

 2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.

 3. Z chwilą rejestracji na stronie www.tono.pll Klient dokonuje aktywacji swego konta i staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego TONO

   

 4. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych. W przypadku nie powiadomienia o zmianie danych osobowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych.

§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Punkty przyznawane są w następujący sposób. Za każdą wydaną złotówkę uczestnik dostaje 1 punkt w programie lojalnościowym. Za każdą zatwierdzoną opinię dostaje 20 pkt.

 2. Punkty przyznawane są od momentu zarejestrowania się na stronie TONO.PL

 3. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po 30 dniach od daty złożenia zamówienia.

 4. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany punktów na nagrody w sposób za pośrednictwem panelu na stronie TONO.PL

 5. W przypadku zwrotu towarów punkty nie zostaną naliczone.

§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Klient może punkty zgormadzone na swoim koncie wymienić na nagrody. Katalog nagród znajduje się na stronie internetowej https://tono.pl/Produkt-za-punkty-sforpoints-pol.html?forpoints=y Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej punktów wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie.

 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.

 4. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby punktów zgromadzonych na swoim koncie, następnie w terminie 7 dni nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 5. Nagrodę, działając na zlecenie i na rzecz Operatora wyda Uczestnikom Operator programu.

 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany lub odwołania zamówienia nagrody.

 7. Wydawanie nagrody następuje przesyłką kurierską.

 8. W przypadku gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.

 9. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.

 

§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres e-mail kontakt@tono.pl stosowną informację.

 2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem.

§8. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@tono.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.

 3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 

§9. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: FBT PSA, ul. Zrębin 27, 28-230 Połaniec, NIP:6443564791.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.

 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

 5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@tono.pl,+48 881 402 704.

 6. Dane będą udostępnione Organizatorowi systemu programu lojalnościowego FBT PSA, firmie FBT PSA(NIP: 6443564791 z siedzibą w Połańcu, mogą zostać także udostępnione innym podmiotom.

 7. Dane będą przetwarzana przez co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.

 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez pocztę polską lub firmę kurierską.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne nagród.

 

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.tono.pl

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

pixel